ویدئو ها

اولین بارگیری واگن های ساخته شده توسط شرکت یونایتد واگن روسیه


بارگیری واگن های لبه بلند


تخلیه واگن لبه بلند توسط واگن برگردان


تخلیه واگن لبه کوتاه توسط بیل مکانیکی


تخلیه واگن های لبه بلند توسط بیل مکانیکی

تخلیه واگن های لبه بلند توسط بیل مکانیکی از زاویه ای دیگر