تاریخچه شرکت

این شرکت در تاریخ ۱۳۸۴/۰۸/۲۲ با نام تجارت کوشش سپاهان( سهامی خاص ) در اداره ثبت شرکتهای تهران تحت شماره ۲۵۹۲۷۳ به ثبت رسید سپس در دی ماه ۱۳۸۴ شماره ثبت شرکت به شماره ۲۷۸۹۲ اداره ثبت شرکتهای اصفهان و در تیر ماه سال ۱۳۹۴ به شماره ثبت ۱۷۴۲ اداره ثبت شرکتهای مبارکه و مجددا ٌ در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۴ به شماره ثبت ۲۷۸۹۲ اداره ثبت شرکتهای اصفهان تغییر یافت. شرکت از بدو تأسیس طی سالهای مختلف اقدام به افزایش سرمایه ازمحل سود مکتسبه، اندوخته ها و آورده نقدی سهامداران نموده است